W dniu 30 kwietnia br. został przekazany plac budowy dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap I w km 2 +250 – 3+270".

Wykonawcą robót będzie firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica. Wartość realizacji zadania 1.058.917,58 zł.

Przebudowa drogi stanowi kontynuację prac z roku poprzedniego. W 2014 r. przebudowana została droga na odcinku Krasków - Gola Świdnicka. W ramach wykonanych prac poszerzono jezdnię do 7 m na ponad 1 km odcinku drogi, odmulono rowy i uzupełniono pobocza.

Obecnie prace będą obejmowały również odcinek ok.1 km drogi, na którym wykonane zostaną roboty polegające na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni jezdni, oczyszczeniu i pogłębieniu rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp.

Zarówno prace wykonane w roku 2014 jak i te które będą wykonane w 2015 realizowane są ze środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pomocy finansowej jaką Gmina Marcinowice udzieliła Powiatowi Świdnickiemu na przebudowę tych dróg.