Zgodnie zapowiedziami, w 14 września br. odbył się uroczysty odbiór dwóch zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Gminie Marcinowice, w ramach środków finansowych pozyskanych przez Powiat Świdnicki i pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa .

 W uroczystym odbiorze wymienionych dróg wzięli udział zaproszeni goście:

  • Pan Tomasz Smolarz - Wojewoda Dolnośląski
  • Pani Teresa Świło - Poseł na Sejm RP
  • Pan Robert Jagła - Poseł na Sejm RP
  • Pan Piotr Fedorowicz - Starosta Świdnicki
  • Pan - Władysław Gołębiowski - Wójt Gminy Marcinowice

oraz przedstawiciele Gminy i Powiatu.

Pierwsze zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap I w km 2 +250 – 3+270, gdzie prace obejmowały odcinek ok. 1 km drogi, na którym wykonano roboty polegające na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni jezdni, oczyszczeniu i pogłębieniu rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp.

Drugie zadanie miało związek z przebudową przepustów pod zjazdami przy drodze powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. -/Krasków/ etap II w km 3+270 - 4+280 i stanowiło uzupełnienie prac wykonanych w ubiegłym roku.

Wykonawcą obu zadań była firma: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica.

Wartość zadań opiewa na kwotę 1.158.376,79 zł.

Zadania realizowane były ze środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 80% wartości zadania i wkładu własnego Powiatu oraz pomocy finansowej jaką Gmina Marcinowice udzieliła Powiatowi Świdnickiemu na przebudowę.