Nazwa projektu"

Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów  – Mysłaków – etap II

Dofinansowanie:  2.072.622,25 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.960.888,93 zł

Projekt realizowany w ramach: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Krótka informacja o projekcie:

Data rozpoczęcia realizacji zadania wg umowy z wykonawcą: 17.06.2021r

Data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2021r.

Planowany zakres prac:  Długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi 1,295 km i obejmuje przebudowę powierzchni nawierzchni jezdni 7 692,38m2 oraz powierzchni nawierzchni pobocza z kostki brukowej 272,52 m2, powierzchni nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 761,90 m2, długość chodników zliczona z obu stron drogi 1122mb.

Cele projektu:

Zadanie nastawione jest przede wszystkim na poprawienie aspektów bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa kierujących pojazdami.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego osiągnięta zostanie przez:

  1. Wyeliminowanie zagrożeń spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni.
  2. Poprawę odwodnienia drogi
  3. Poprawa jakości regionalnej i subregionalnej infrastruktury drogowej.

 

Zabezpieczenie ruchu pieszych nastąpi w wyniku:

  1. Wykonania chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego z wyznaczeniem (oddzieleniem) zjazdów/wjazdów/ przejść dla pieszych z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego;
  2. Ustawienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Wykonania oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych i wymianę oznakowania pionowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Starostwo Powiatowe w Augustowie