PODSTAWY PRAWNE:

Tytuł aktu prawnego i miejsce publikacji 

 1. Ustawa z dnia 21.03.1985:
  "o drogach publicznych"

 2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002:
  "w sprawie znaków i sygnałów"

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.03.2003:
  "w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem"

 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000:
  "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie"

 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999:
  "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie"

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004:
  "w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego"