Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego, powstałą po reorganizacji utworzonego z dniem
1 stycznia 1999 r. (uchwała Nr III/16/99 Rady Powiatu Świdnickiego
z dnia 29 stycznia 1999 r.) Zarządu Dróg Powiatowych i działa w oparciu
o Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Świdnicy
w dniu 05.01.2010 r.

Podstawowe zadania, jakie stoją przed SDPŚ to szeroko rozumiana troska
o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, bieżące utrzymanie dróg oraz poprawa stanu technicznego, polegająca głównie na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach, likwidacji spękań
i rakowin, ale również:

 

poprawa oznakowania pionowego i poziomego, poprawa widoczności, dbałość o przydrożną zieleń i stan urządzeń odwodnieniowych.

 


Zobacz: SCHEMAT ORGANIZACYJNY SDPŚ

 


PODSTAWOWE ZADANIA SDPŚ:

 

 1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania
  i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 3. Pełnienie funkcji inwestora.
 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 8. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
  i zabezpieczających.
 9. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 10. Utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.
 11. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 12. Wydawanie zezwoleń na organizację zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w organizacji ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.
 13. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 14. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu.
 15. Podejmowanie działań i czynności z zakresu wprowadzania, funkcjonowania
  i utrzymywania w stanie dobrej widoczności i estetyki znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 16. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządami oraz innymi jednostkami zewnętrznymi w tym z policją w zakresie utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 17. Organizacja prac zimowego utrzymania dróg, zapewnienie informacji
  i łączności. 

 


Działania te mają na celu głównie poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.