W dniu 11 lutego 2015 r w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczanie przez Pana Stanisława Huskowskiego Sekretarza Stanu w MAiC promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Powiat Świdnicki otrzymał promesę w wysokości 1.100.000 zł

 na realizację zadań pn.:

  1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap I w km 2 +250 – 3+270 " - stanowiącego kontynuacje robót rozpoczętych w 2014r.,

  2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Wiry w km 16+440 – 16+800".

W marcu zostanie ogłoszony przetarg dla zadania nr 1, tak by to końca maja Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego działająca w imieniu Powiatu złożyła w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim komplet dokumentów, zgodnie z Wytycznymi w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 15 października 2012 r., pozwalających na podpisanie umowy dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap I w km 2 +250 – 3+270 " stanowić będzie kontynuacje robót rozpoczętych w 2014r. Wówczas w ramach promesy z dnia 7 sierpnia 2014r. zrealizowano zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - /Krasków/ etap II w km 3+270 - 4+280", którego wartość po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych wyniosła 608.245,01 zł. Przebudowa drogi obejmowała odcinek długości 1,010km i polega na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni jezdni po przez frezowanie starej nawierzchni , ułożeniu geosiatki plecionej z włókien syntetycznych w celu zabezpieczenia przed spękaniami odbitymi warstw bitumicznych na poszerzeniach jezdni i ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, mechanicznym wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, oczyszczeniu i pogłębieniu rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp.