Zasady zimowego utrzymania dróg:

Utrzymanie zimowe wykonujemy w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia roku następnego, kiedy występują warunki zimowe. Odśnieżamy drogi
i likwidujemy śliskość siłami własnymi i poprzez podmioty wyłonione w drodze przetargów, z którymi zawiera się jednoroczne umowy na dostawę materiałów i sprzętu, oraz kompleksowe utrzymanie określonych odcinków dróg (sprzęt + obsługa).

Prace mechanicznego oczyszczania jezdni polegają na usuwaniu śniegu przez zgarnianie go pługami na część przykrawężnikową lub pobocze. Do odśnieżania dróg w zależności od grubości pokrywy śnieżnej używa się odpłużonych pojazdów samochodowych oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do tych prac. Mechaniczne oczyszczanie wykonuje się na całej szerokości jezdni.

Śliskość zimową zwalcza się zwiększając szorstkość nawierzchni przy pomocy piasku, a także mieszanek piaskowo-solnych (30 lub 50%). Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych (soli) oraz stosowaniu środków zwiększających szorstkość, takich jak: piasek o uziarnieniu do 2 mm, i mieszanki solno-piaskowej w celu uzyskania efektu topnienia i uszorstnienia. Posypywanie jezdni przeprowadza się przy użyciu sprzętu specjalistycznego.